Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρυξεις

1 Ιουνίου 2023
Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Open Lab από τη Λαογραφική έως τη Σύγχρονη Τέχνη» [Τ6ΥΒΠ-00316] η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά την οποία θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την σχετική θέση.

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ