Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρυξεις

8 Μαρτίου 2024
Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus»

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus» 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2024 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 346635)

 

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Δέκα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (€215.000,00) πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. ήτοι Διακοσίες Εξήντα Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (€266.600,00) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.   

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 16.00.

 

Συνημμένα βρείτε το πλήρες τεύχος και την περίληψη της διακήρυξης.