Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρυξεις

21 Ιουνίου 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης και Διοικητική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης»

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023, 13:00

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023, 16:00

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου είναι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€74.400,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ