Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρυξεις

30 Ιουνίου 2023
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου “INSPIRE PROJECT”» MIS 50

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου “INSPIRE PROJECT”» MIS 5002287

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023, 13:00

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023, 16:00 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου είναι είκοσι τρείς χιλιάδες, 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ