Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρυξεις

4 Μαΐου 2023
Περίληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

Περίληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για υποβολή πρότασης  προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Open Lab από τη Λαογραφική έως τη Σύγχρονη Τέχνη» [Τ6ΥΒΠ-00316] η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΘΕΣΗ: (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο MOMus στην έδρα του Οργανισμού μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: δημιουργία , υποστήριξη και ανάπτυξη του κεντρικού αποθετηρίου διαχείρισης πολιτιστικών εκθεμάτων (τεκμηρίωση έργων τέχνης και συλλογών του MOMus).

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.09.2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του MOMus και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

ΑΜΟΙΒΗ: Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ  Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας
  2. Πολύ Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
  3. Πολύ Καλή Γνώση της γερμανικής  γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
  4. Γνώση χειρισμού Η/Υ  στα αντικείμενα α. επεξεργασία κειμένων β. υπολογιστικών φύλλων και γ. υπηρεσιών διαδικτύου
  5. Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε μουσεία ή πολιτιστικούς φορείς

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: διενεργείται από τριµελή Επιτροπή µε τη µοριοδότηση κάθε

υποψηφίου/ας, βάσει των προσόντων-κριτηρίων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 15η  Μαΐου 2023 και ώρα 13.00 εγγράφως στην έδρα του MOMus και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του MOMus τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr ).

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr). Η παρούσα περίληψη της  πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 589142-4 ή στο email: eftihia.petridou@momus.gr  (κα. Ευτυχία Πετρίδου).

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ